وب سايت ها

اداره اندازه شناسی
1398/10/2 دوشنبه
مطابق با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران ؛ تنها مرجع رسمی کشور در زمینه تدوین و اجرای استاندارد در حوزه اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها، تعیین گردیده و کنترل، نظارت، آزمون و علامت‌گذاری تجهیزات سنجش و اندازه گیری، منحصراً جزء مجموعه وظایف این سازمان قرار دارد.
در این راستا، اداره اندازه شناسی اداره کل استاندارد کرمانشاه، عهده دار وظایف یاد شده در سطح استان بوده و در سه زمینه اندازه شناسی علمی ، اندازه شناسی قانونی و اندازه شناسی صنعتی فعالیت می نماید.
شایان ذکر است عملکرد این اداره به ویژه در سه حوزه «آزمون و کنترل وسایل توزین و سنجش سبک مورد استفاده در داد وستد عمومی» ، «آزمون و کنترل باسکول های وسایل نقلیه جاده ای» و «آزمون و کنترل صحت عملکرد نازل های سوخت مایع(بنزین و نفت گاز)» ، همچون دیگر بخش های اداره کل ، جزء نقاط قوت  در شاخصهای عملکرد دستگاه  طی ارزیابی های سالانه محسوب می گردد.
به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها، مطالعه مطالب ازطریق پیوندهای زیر پیشنهاد می گردد.

•    منتخب  قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه اندازه شناسی
•    ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش (موضوع بند 7 ماده 20 قانون)