وب سايت ها

اداره تأیید صلاحیت
1398/10/2 دوشنبه
با توجه به خط مشی سازمان ملی استاندارد ایران، که یکی از راهکارهای مناسب جهت پوشش کامل وظایف سازمانی واگذاری بخشی از مسئولیت ها به بخش خصوصی می داند، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران پایه گذاری گردید و به تبع آن در ادارات کل استانی اداره تائید صلاحیت در چارت سازمانی گنجانده شد.
وظیفه اصلی اداره تائید صلاحیت بررسی درخواست‌های تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار، شرکت‌های بازرسی فنی و شرکت‌های نمونه‌برداری است که هر کدام بر اساس روش اجرای مستقل مربوط به خود توسط این اداره به اجرا در خواهد آمد.
در حال حاضر 32 آزمایشگاه همکار و یک شرکت نمونه‌برداری توسط این اداره تائید صلاحیت گردیده‌اند و مورد نظارت مستمر قرار می‌گیرند.

رئیس اداره تأیید صلاحیت 
جناب آقای مهندس سلطانی