وب سايت ها

معاونت استانداردسازی و آموزش
1398/10/2 دوشنبه
معاونت آموزش و استاندارد سازی وظیفه سیاست گذاری و اقدام درخصوص جلب مشارکت و ایجاد زمینه همکاری و تعامل با  متخصصان، کارشناسان و تمام  گروههای صاحب نظر حقیقی و حقوقی ذینفع و ذیربط استان در سه حوزه آموزش برون سازمانی، ترویج استاندارد و تدوین استانداردهای های کارخانه ای، ملی و بین المللی و همچنین برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی فرآیند آموزش کارکنان اداره کل و همچنین آموزش های برون سازمانی برای مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان آزمایشگاه های همکار، کارشناسان رسمی استاندارد و دیگر گروه های مرتبط در راستای افزایش دانش و آگاهی و شایستگی ایشان را بر عهده دارد.


معاون آموزش و استانداردسازی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه
سرکار خانم مهندس ژیلا دارابی