وب سايت ها

اداره هماهنگی امور تدوین
1398/10/2 دوشنبه
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) در کشور می باشد و در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید.
تدوین استانداردهای ملی در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوعات از تکالیف اجرایی، علمی پژوهشی این اداره می باشد.
از وظائف این اداره می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-    تشریح نحوه اجرای فرایند تدوین استانداردهای ملی ایران
-    تدوین استانداردهای ملی ایران از طریق واگذاری به اشخاص حقوقی
-    تدوین استانداردهای ملی ایران در چارچوب عقد قرارداد