چهارشنبه 22 مرداد 1399   10:15:15
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 22 مرداد 1399 10:15:09
ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فسادبيشتر

ارتقا سلامت اداري و مقابله با فساد 
  
* مصادیق فساد اداری

 جزوه آموزشی قوانین و مقررات سلامت اداری
 
* قانون تخلفات اداری و مصادیق تخلفمتوسط زمان رسيدگي به شكايات 10 روز كاري
 ثبت شكايت / اعتراض

پيگيري شكايت
* فراموشي كد رهگيري :          شاكي حقيقي             شاكي حقوقي  
 

چاپ اطلاعات

* دريافت فرم شكايت :         قالب  word              قالب pdf
 
.