چهارشنبه 22 مرداد 1399   10:30:27
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 22 مرداد 1399 10:30:25
خدمات الکترونیکیبيشتر


                                                        
   
                                                                                                      

راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:

راهنمای واحدهای تولیدی     درخواست صدور پروانه واحدهای تولیدی    راهنمای فرآیند حلال


ذی نفعان:

واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی، مدیران کنترل کیفیت                                                                        
     

 راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:


اموال تملیکی                تعیین ماهیت              فرآیند ثبت برند/کالا
 

ذی نفعان:

اداره اموال تملیکی ،آزمایشگاه های‌همکار ، شرکت‌های بازرسی ،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، صاحبان کالاهای صادراتی و وارداتی یا نماینده های آنها،  واردکنندگان ، صادرکنندگان ، تولید کنندگان داخل ،                                                                              
           راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها: 

                                                        


راهنمای ثبت نام در سامانه و رتکمیل فرم ها:

 

ذی نفعان:

شرکت های بازرسی ،آزمایشگاه های‌همکار جاده ای، طبیعی، صاحبان باسکول های جایگاه ارائه گاز ،مایع اندازه شناسی، جایگاه ارائه سوخت تولید کنندگان وسائل

 
راهنمای ثبت نام در سامانه آموزش و تکمیل فرم ها:
 


ذی نفعان:

شرکت های بازرسی در زمینه جوش در زمینه کالیبراسیون ، شرکت های گواهی دهنده، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی
 
   
   

 
.