دسترسی سریع

آغاز فرآیند انتخاب واحدهای تولیدی نمونه سال 1400

به اطلاع می رساند:
واحدهای تولیدی متقاضی به حضور در ارزیابی واحدهای نمونه سال 1400، از تاریخ 1400/03/17  می توانند از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد اقدام به ورود اطلاعات نمایند.