دسترسی سریع

رویدادهای مهم(اطلاعیه ها) بيشتر

اصلاحیه اول  استاندارد ملی ایران به شماره 2406 تحت عنوان میکروبیولوژی شیر و فرآورده های آن-ویژگی ها و روش های آزمون  

بدینوسیله به  آگاهی می رساند اصلاحیه اول  استاندارد ملی ایران به شماره 2406 تحت عنوان "میکروبیولوژی شیر و فرآورده های آن-ویژگی ها و روش های آزمون  " به تصویب رسیده است و تولیدکنندگان این فرآورده موظفند از تاریخ 1400/06/25 نسبت به اجرای اصلاحیه فوق الذکر اقدام لازم را بعمل آورند.

متن تجدید نظر مذکور از طریق سامانه اینترنتی سازمان ملی استاندارد به آدرس http://standard.isiri.gov.ir قابل دریافت است .