وب سايت ها

اداره امور آزمایشگاه ها
1398/10/2 دوشنبه
وظيفه اصلی اداره امور آزمايشگاه ها انجام آزمون کيفی و بهداشتی نمونه های دريافتی از واحدهای توليدی، سطح بازار و تطبيق نتايج حاصله با استانداردهای ملی مربوطه و همچنين انجام آزمون بر روی نمونه های صادراتي و وارداتي می باشد. در صورت احراز عدم انطباق با استانداردهاي ملي، مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اداره اجراي استاندارد اعلام مي گردد. همچنين آموزش مسئولين کنترل کيفيت و کارآموزان فارغ التحصيل شده از دانشگاه های کشور به عهده اين اداره می باشد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان کرمانشاه
سرکار خانم مهندس نسرین ذوالنوریان