چهارشنبه 22 مرداد 1399   11:04:15
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 22 مرداد 1399 11:02:11
اداره امور آزمایشگاه هابيشتر
وظيفه اصلی اداره امور آزمايشگاه ها انجام آزمون کيفی و بهداشتی نمونه های دريافتی از واحدهای توليدی، سطح بازار و تطبيق نتايج حاصله با استانداردهای ملی مربوطه و همچنين انجام آزمون بر روی نمونه های صادراتي و وارداتي می باشد. در صورت احراز عدم انطباق با استانداردهاي ملي، مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اداره اجراي استاندارد اعلام مي گردد. همچنين آموزش مسئولين کنترل کيفيت و کارآموزان فارغ التحصيل شده از دانشگاه های کشور به عهده اين اداره می باشد.

رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل استاندارد استان کرمانشاه
سرکار خانم مهندس نسرین ذوالنوریان

.