وب سايت ها

اداره ارزیابی انطباق کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
1398/10/2 دوشنبه
از وظايف اداره  ارزيابي انطباق كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي مشمول مقررات استاندارد اجباري با استانداردهاي ملي ايران يا استاندارد كشور مقصد و يا استاندارد مورد قبول خريدار كالا (مطابق دستورالعمل هاي مربوطه)
  براي صادرات كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري كه داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر باشند، ارائه گواهينامه ديگري از سازمان استاندارد ضرورتي ندارد.
- ارزيابي انطباق كالاهاي وارداتي مشمول اجراي استاندارد اجباري به منظور حصول اطمينان از انطباق آنها با استانداردها، ضوابط يا مشخصات فني مورد قبول سازمان ملي استاندارد.
- ارائه خدمات آزمايشگاهي به گمركات و بازارچه هاي مرزي استان جهت تعيين ماهيت مواد و فرآورده هاي ارسالي
فهرست كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول مقررات استاندارد اجباري و ساير فهرست هاي مرتبط با صادرات و واردات كالا

رئيس اداره ارزيابي انطباق كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي
جناب آقای مهندس مسلم عظیمی